ดัชนี ก.

ตัวอย่าง data dictionary

ชั้นข้อมูล(layer) ใน 1 workspace ประกอบด้วย

1.ชั้นข้อมูลถนน

2.ชั้นข้อมูลทางน้ำ

3.ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ

รายละเอียดภายใน layer

1. ชั้นข้อมูลถนน ---- feature class – Line

แหล่งข้อมูล แผนที่ 1: 50 000 กรมแผนที่ทหาร

รายละเอียดส่วนที่เป็นคำอธิบาย

2. ชั้นข้อมูลทางน้ำ --------feature class --- Line

แหล่งข้อมูล แผนที่ 1: 50 000 กรมแผนที่ทหาร

รายละเอียดส่วนที่เป็นคำอธิบาย

3. ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ ------- feature class ---- Polygon

แหล่งข้อมูลแผนที่ 1: 50 000 กรมแผนที่ทหาร

รายละเอียดส่วนที่เป็นคำอธิบาย

NAME – ชื่อแหล่งน้ำ ตัวอักษรขนาด 50 ตัวอักษร